FELHASZNÁLÁSI ÉS JOGI NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Magyarvíz Ásványvíz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5., cégjegyzékszám: 03-09-117430) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”).

A webhelyre történő belépéssel Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne lépjen be. Az Üzemeltető cégeinek egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: vevoszolgalat@magyarvizkft.hu vagy Magyarvíz Ásványvíz Korlátolt Felelősségű Társaság, 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5.

A jelen Felhasználási Feltételekre és Adatvédelmi Nyilatkozatra, a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a webhelyen szereplő összes szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az Üzemeltető vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy az érintett jogosult engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Magyarvíz Ásványvíz Kft., Minden jog fenntartva.

ELŐZETES ÍRÁSBELI JÓVÁHAGYÁSUNK NÉLKÜL ÖNNEK TILOS:

1) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

2) módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

TARTALOM

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Üzemeltető nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

FELELŐSSÉG

A törvény által megengedett mértékig az Üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

A WEBHELYHEZ HIVATKOZÁSSAL KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEK

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. RSS feed, külső blogok, hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az előbbiekben említett webhelyeken jogsértő tartalommal találkozunk, fenntartjuk a jogot, hogy azt eltávolítsuk vagy ne jelenítsük meg a weboldalunkon.

BEÁGYAZOTT WEBHELY TECHNOLÓGIA

Jelen webhely a Youtube.com és flickr.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com és/vagy a flickr.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (http://www.youtube.com/t/terms) és/vagy a flickr.com használatának feltételeit (http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html) is elfogadja.

BEKÜLDÖTT INFORMÁCIÓ

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt,anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Ön a küldött anyag beküldésével igazolja, hogy semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett harmadik személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással az érintett anyag beküldésére. Ön a beküldéssel szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely az Üzemeltetőt a felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott anyagokat).

A fentiek betartásáért Ön mint az anyagokat beküldő személy teljes körű anyagi felelősséggel tartozik úgy az Üzemeltető, mint harmadik személyek felé. A fenti előírásoknak a beküldő személy általi betartását az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, és azok be nem tartásáért az Üzemeltető semmilyen módon sem felel.

Az egyes anyagok beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagok felkerüljenek a primaveraviz.hu internetes oldalra, egyúttal az Üzemeltetőre, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és korlátozásmentesen a beküldött anyagra vonatkozó valamennyi (vagyoni) jogát, minden lehetséges felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján az Üzemeltető különösen, de nem kizárólagosan:

Ön elfogadja, hogy az Ön által beküldött anyagokkal kapcsolatos jogoknak az Üzemeltetőre történő átengedése és az anyagok végleges átadása ingyenesen történik.

Ön tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a beküldött anyagokkal kapcsolatban.

Ön az anyagok beküldésével hozzájárul ahhoz is, hogy az Üzemeltető arra irányuló felszólítása esetén aláírja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakkal azonos tartalmú megállapodást; az aláírás bármilyen okból történő elmaradása pedig semmilyen körülmények között nem jelenti a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak el nem fogadását.

Amennyiben a foganatosított elővigyázatosságok ellenére az Üzemeltető tudomást szerez egy tartalom jogtalan használatáról, törvénytelen vagy becsmérlő jellegéről, akkor azt haladéktalanul eltávolítja anélkül, hogy az bármilyen jogcímen felvetné felelősségét.

Önnek az Ön által beküldött anyagok vonatkozásában tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, mely a jogszabályokba vagy a jó erkölcsbe ütközik, avagy harmadik fél jogait vagy érdekeit sérti vagy sértheti.

Az Üzemeltető megkülönböztetett figyelmet fordít a webhelyen elhelyezett felhasználói tartalmakra. A felhasználói tartalmakat a feltöltésük után az Üzemeltető átolvashatja, szerkesztheti és dönt arról, hogy azt a webhelyen megjeleníti-e. Az Ön által beküldött anyagok beküldését követően azok szerkesztésére már csak az Üzemeltetőnek van módja, Önnek nem. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, áthelyezze és/vagy törölje a felhasználói tartalmakat előzetes értesítés nélkül és anélkül, hogy Önt bármilyen kártalanítás illetné meg. Az Üzemeltető nem garantálja azt, hogy a beküldött anyagokat közzé is teszi (a webhelyen megjeleníti).

ADATVÉDELEM

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

II. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A Magyarvíz Ásványvíz Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti az általunk a jelen webhelyen összegyűjtött információk típusát és azt, hogy milyen módon használjuk és védjük ezeket az adatokat. A Nyilatkozatból azt is megtudhatja, mit kell tennie, ha nem szeretné, hogy webhelyünk felkeresésekor mentsük személyes adatait, illetve ha módosítani kívánja a már rendelkezésünkre bocsátott adatokat.

A webhelyen más speciális adatvédelmi rendelkezéseket is találhat, melyek jelen adatvédelmi nyilatkozattól eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

Az Ön személyes adatainak jelen Nyilatkozat szerinti kezelésének jogalapja az Ön beleegyező nyilatkozata, melyet bármikor visszavonhat.

Az Ön által megadott adatokat határozatlan ideig (profilja törléséig) kezeljük. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor kérje személyes adatai helyesbítését vagy törlését.

1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK, ÉS MILYEN MÓDON HASZNÁLJUK FEL EZEKET?

„Személyes adatokon” azt az Öntől begyűjtött információt értjük, melynek alapján az Ön személye azonosítható. Ez rendszerint az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, kora, neme és családi állapota, de egyéb információk is ide tartozhatnak, többek között az Ön vásárlási szokásaira, preferenciáira és életmódjára (pl. kedvteléseire és érdeklődési körére) vonatkozóan. Webhelyünk felkeresése során nem gyűjtünk be személyes adatokat Önre vonatkozóan, hacsak Ön ezeket az adatokat nem adja meg önként.

A webhely egyes részein személyes adatokat kérhetünk Öntől. Ezeket az adatokat a webhelyen ismertetett célokra használjuk fel. A személyes adatok jellemző felhasználási módjai:

(I) AZ ÖN KÉRDÉSEINEK MEGVÁLASZOLÁSA

Ha Ön bizonyos nekünk címzett kérdéseivel együtt (pl. cégünkre, annak termékeire, szolgáltatásaira vagy ezek minőségére és elérhetőségére vonatkozóan) küld nekünk személyes információt, ezeket az adatokat az Ön kérdésének megválaszolására használjuk fel. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy személyes adatait megosszuk az Üzemeltető vagy harmadik fél adatfeldolgozóival.

(II) PROMÓCIÓS RÉSZVÉTEL

A promócióra való jelentkezéskor megadott személyes adatokat felhasználhatjuk a promóció lebonyolításának céljaira az adott promóció ismertetett szabályainak megfelelően. A promóció lebonyolításával harmadik feleket is megbízhatunk, és így előfordulhat, hogy ezek számára hozzáférhetővé válnak az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok.

(III) JÖVŐBENI DIREKT MARKETING

Amennyiben Ön kiválasztja azt a lehetőséget, hogy szeretne e-mailben és/vagy SMS-ben ilyen anyagot kapni, időnként tájékoztatást és/vagy ajánlatokat küldünk Önnek azokról a termékekről és/vagy szolgáltatásokról, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Ha Ön beleegyezik, adatait az Üzemeltető egyéb cégeivel és további gondosan válogatott cégekkel is megoszthatjuk, illetve átadhatjuk nekik, hogy e cégek termékeikre/szolgáltatásaikra vonatkozó tájékoztatást és/vagy ajánlatot küldhessenek Önnek, ahogy ez az Ön adatainak begyűjtésekor meg lett határozva. Emellett ha Ön beleegyezik személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy postai úton tájékoztatást és/vagy ajánlatot küldjünk Önnek termékeinkről és/vagy szolgáltatásainkról.

2. KINEK ADHAT ÁT AZ ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYES ADATOKAT?

Esetenként harmadik felek is bevonhatók a webhelyeinken összegyűjtött információk – köztük az Ön személyes adatainak – feldolgozásába vagy elemzésébe. Például a webhely kezelője vagy fenntartója (adatfeldolgozó) egy erre szakosodott IT-szolgáltatóiroda lehet, a promóciók lebonyolítását pedig egy reklámügynökségre bízhatjuk, utóbbi esetben az Ön megadott adatainak továbbítására kerül sor. Ezeket a harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott módon használják fel.

Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos.

Végezetül figyelmeztetjük, hogy személyes adatai kiadhatók, amennyiben ezt jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat előírja.

3. COOKIE-K HASZNÁLATA

Bizonyára hallott már a cookie-król; ezeket a fájlokat vagy információkat a böngésző menti az Ön számítógépének merevlemezére. A webhelyünkön tett látogatása során alkalmazhatunk cookie-kat vagy hasonló eszközöket adatgyűjtésre, például a webhelyünk Ön által felkeresett részeire vagy a webhelyünkön keresztül igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy webhelyünket és termékeinket a lehető legtökéletesebben az Ön érdeklődéséhez és igényeihez igazítsuk. A cookie-k továbbá segíthetnek az Ön webhelyünkön végzett jövőbeli tevékenységének felgyorsításában.

Önnek lehetősége van a cookie-k elfogadására vagy elutasítására a böngészője beállításainak módosításával. A cookie-k letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos interaktív funkcióit nem tudja majd használni.

A cookie-k kezelésének számos különböző módja van. Amennyiben Ön több számítógépet használ különböző helyszíneken, ellenőriznie kell, hogy mindegyik böngésző cookie-beállításai megfelelnek-e az Ön igényeinek. Böngészője cookie-mappájából egyszerűen törölheti a telepített cookie-kat.

A webhelyünkön végzett statisztikai méréseket felhasználhatjuk a webhely-látogatási élmény személyre szabására, valamint – névtelenül és összesítve – a webhely használatával kapcsolatos statisztikák kiértékelésére. Az Ön számítógépére vonatkozó információk, pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációs rendszer típusa ugyancsak begyűjthetők.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

4. HOGYAN VÉDI AZ ÜZEMELTETŐ A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁT?

Az Üzemeltető biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret az Ön személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

5. MIK AZ ÖN JOGAI?

Önnek joga van ahhoz, hogy adatokat kérjen a cégünk által az Önről tárolt valamennyi személyes információ jellegéről. Az Üzemeltető négy héten belül (írásban) válaszol ezekre a megkeresésekre. Ön kérheti továbbá személyes adatai kiegészítését, módosítását vagy törlését, illetve azt, hogy ne használjuk személyes adatait direkt marketing céljaira a következő címen: vevoszolgalat@magyarvizkft.hu

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefonszáma: 061-391-1400. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6. MÓDOSÍTHATÓ EZ AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT?

Az Üzemeltető fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy időnként újra látogasson el a Nyilatkozatot tartalmazó weblapra.